آموزش عمومی پدافند غیرعامل

سرفصل آموزشی دوره عمومی پدافند غیرعامل :

سرفصل دوره عمومی پدافند غیرعامل با ذکر زمان بندی مناسب برای پرسنل دولتی و غیردولتی بمدت 12 ساعت برای کارکنان وکارشناسان و  6 ساعت برای مدیران به شرح زیر می باشد:

نکته:

  • سرفصل دوره عمومی برای دستگاهها با توجه به شرح خدمات، مسئولیتها، ماموریت سازمانی و بر اساس نیازسنجی اولیه تدوین محتوا می گردد.
  • با عنایت به قانون مدیریت خدمات کشوری این دوره برای کارکنان دولت دارای آزمون می باشد.
برای مشاهده سرفصل درس لطفا عضو شوید


برگه حساب کاربری